POLUB NAS

KONTAKT:
tel. (22) 697 52 99
ul. Jaworzyńska 7/3,
00-634 Warszawa
NIP 5261001946

fundacjapgp@gmail.com
fundacja@fpgp.eu


wstaw

PRAWO
PARAGRAF NA DWA STOŁKI. MSWiA o tym, co może wójt
W odpowiedzi na dezyderat grupy posłów postulujących nowelizację ustawy o samorządzie gminnym wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker przypomniał, że aktualnie obowiązujące prawo nie formułuje zakazu łączenia funkcji radnego gminy oraz wójta i jego zastępcy z zasiadaniem w organach jednostek pomocniczych.
 
MOC UPOWAŻNIENIA. Zastępca gospodarzem budżetu?
Prezydent Gliwic Zygmunt Frankiewicz przygotował projekt zmian w ustawie o finansach publicznych. Jego zdaniem należy wprowadzić wyraźną regulację umożliwiającą wójtowi przekazanie uprawnień do zmian planu dochodów i wydatków budżetu na rzecz zastępcy. Wójt mógłby wycofać upoważnienie w dowolnym czasie
BEZCZYNNOŚĆ STAROSTY. WSA dał 14 dni na wzięcie się do roboty
Udzielenie informacji niepełnej, czy też niezgodnej z treścią żądania, należy oceniać jako bezczynność adresata wniosku o udostępnienie informacji publicznej - orzekł WSA uznając, że starosta dopuścił się bezczynności, która jednak nie miała charakteru rażącego naruszenia prawa.
KUMULACJA Z URZĘDU. Wielotysięczne ekwiwalenty za urlopy
Szefowie jst nie mogą kumulować zaległych urlopów wypoczynkowych. Ekwiwalenty za niewykorzystane dni wolne sięgają dziesiątek tysięcy złotych. Wg PIP można wysłać pracownika na zaległy urlop, nawet gdy ten nie wyraża na to zgody. Nieudzielenie pracownikowi urlopu jest zagrożone grzywną do 30 tys. zł.
JAK PYTAĆ? Dyskusja o zmianach w referendach lokalnych
Zniesienie progu ważności, zmniejszenie liczby inicjatorów, dłuższy termin na zebranie podpisów to niektóre proponowane zmiany w ustawie o referendum lokalnym. Są jednak obawy, że obniżenie progu podpisów i brak frekwencji przy referendum odwoławczym może zdestabilizować funkcjonowanie władzy lokalnej.
4 LISTOPADA? Szef PKW o możliwym terminie wyborów samorządowych
Wojciech Hermeliński ocenił, że możliwą datą wyborów samorządowych jest 4 listopada. Na uwagę, że kadencja rad gmin, powiatów i sejmików województw kończy się 16 listopada, a nie ma jeszcze wyznaczonego terminu kolejnych wyborów, szef PKW zaznaczył, że zostało tu zmienione prawo wyborcze
TEMPERATURA BIUROWA. Nie mniej niż 18 stopni z urzędu
Przepisy BHP określają minimalną temperaturę w pomieszczeniach, gdzie wykonywana jest praca. Przy lekkiej pracy fizycznej, np. w biurach, temperatura nie powinna być niższa niż 18 stopni C. Pozostali pracownicy, zatrudnieni np. w halach produkcyjnych, powinni mieć zapewnioną temperaturę nie niższą niż 14 stopni C.
PYTANIE O CZAS. Moc wsteczna czy skutek na przyszłość?
Czy rozstrzygnięcia wojewody mają być traktowane z mocą ex tunc (z mocą wsteczną) czy ex nunc (skutek na przyszłość)? Dotyczy to podejmowania na rzecz samorządu określonych zobowiązań, co rodzi szereg skutków prawnych, również co do zawierania stosunków pracy.
W TEORII I PRAKTYCE. Wojewoda o szkoleniu strażaków
Pojęcie "szkolenie" zawarte w ustawie o ochronie przeciwpożarowej odnosi się zarówno do nabywania wiedzy teoretycznej jak i praktycznej np. poprzez udział w ćwiczeniach lub manewrach - stwierdził wojewoda warmińsko-mazurski. Ekwiwalent pieniężny przysługuje członkom OSP w tej samej wysokości.
SWÓJ Z PLUSEM. 60-procent preferencji dla lokalnych przewoźników
Preferencje dla lokalnych przewoźników przy zlecaniu przez samorządy obsługi połączeń komunikacyjnych, zwiększenie opłaty za korzystanie z dworców, mechanizmy likwidujące "białe plamy transportowe" przewiduje projekt nowelizacji ustawy o transporcie zbiorowym.
ZGŁOSZENIA DO KBW. Start kandydatów na urzędników wyborczych
Dyrektorzy delegatur KBW rozpoczęli przyjmowanie zgłoszeń od osób, chcących pełnić funkcję urzędnika wyborczego. Na zgłoszenia kandydaci mają 21 dni od dnia opublikowania na stronie internetowej informacji o liczbie urzędników wyborczych w gminach oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń.
SPRAWY BEZ METRYKI. Jest jednolity tekst rozporządzenia MF
W Dzienniku Ustaw ukazał się jednolity tekst rozporządzenia ws. rodzajów spraw, w których nie ma obowiązku prowadzenia metryki sprawy. Ustawodawca uznał, że nie jest zasadne zakładanie metryki w sprawach prostych i o powtarzalnych charakterze, z uwagi na nieproporcjonalność nakładu środków
X W KRATCE. Dopisek nie wpływa na ważność głosu wyborczego
W związku z wejściem od lutego w życie nowego prawa wyborczego przypominamy, że najważniejsze zmiany dotyczą definicji znaku "X" i zasad ważności głosu, oraz wprowadzenia dwóch rodzajów obwodowych komisji wyborczych i transmisji z przebiegu głosowania w lokalach OKW
KOMISARZE NA FINISZU. Aplikacje elektroniczne do 16 lutego
W związku z licznymi pytaniami, informujemy, że sędziowie również mogą przystąpić do procedury rekrutacji do pełnienia funkcji komisarzy wyborczych - informuje MSWiA. Przypominamy, że 16 lutego mija termin elektronicznego składania aplikacji na komisarzy wyborczych
CO MY TU MAMY? Samorządy muszą przejrzeć zgromadzone dane
Samorządy nie wyobrażają sobie ogromu prac jaki je czeka w związku z wdrożeniem RODO - twierdzi dr Marlena Sakowska-Baryła, radca prawny zajmujący się problematyką ochrony danych osobowych.
Bardzo często mamy pokusę zbierania danych nadmiarowych – zwraca uwagę  prawniczka.
ZNAK PO WER. Korzystasz z unijnego wsparcia? Informuj o tym
Jeżeli korzystasz z unijnego wsparcia masz nie tylko prawo, ale i obowiązek, aby o tym informować - przypomina MSWiA i podaje łącze do strony zawierającej szczegółowe informacje dotyczące zasad oznaczania projektów obowiązujące dla umów podpisanych od 1 stycznia 2018 r.
KANDYDAT W GRANICACH. Radny i wójt jednocześnie? Czy to możliwe?
Jak informuje PKW, można jednocześnie kandydować na radnego gminy i na wójta, lecz jedynie w tej samej gminie i pod warunkiem zamieszkiwania na jej terenie. Jak zaznaczyła PKW, kandydat może ubiegać się o fotel wójta, burmistrza lub prezydenta miasta tylko w jednym miejscu.
KOGO NA CO STAĆ. Bogatszy zapłaci więcej za mieszkanie komunalne
Najemcy mieszkań komunalnych będą zobowiązani do składania deklaracji o dochodach i majątku. Jeżeli najemca nie złoży takiej deklaracji, jego czynsz za wynajem wzrośnie. Gminy otrzymają 6 mld zł w latach 2019 - 2025 w ramach wsparcia dla tworzenia lokali socjalnych, noclegowni, schronisk dla bezdomnych.
RADNI NA PRZYSTANKU. Nie wolno głosować w swojej sprawie...
Radni będący pracownikami firmy komunalnej, której uchwała daje wyłączność na zatrzymywanie się na miejskim przystanku, powinni wyłączyć się z głosowania w tej sprawie – stwierdził WSA. Stwierdził też, że samorząd ma prawo do różnicowania dostępności przystanków w zależności od przewoźnika
MNIEJ DLA SAMORZĄDU. Krytyczny raport Fundacji Batorego
Od dwóch lat ma miejsce systematyczne odbieranie uprawnień organom samorządu terytorialnego. To jeszcze nie zamach na samorząd, ale o pełzającej recentralizacji można mówić – wynika z raportu Fundacji Batorego, który opisuje serwis LEX Samorząd Wolters Kluwer
ZAŁÓŻ KOMITET. Jak zgłosić kandydata w wyborach samorządowych?
Wybory samorządowe zarządza Prezes Rady Ministrów nie wcześniej niż na 4 miesiące i nie później niż na 3 miesiące przed upływem kadencji rad. Datę wyborów wyznacza się na dzień wolny od pracy przypadający nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 7 dni przed upływem kadencji rad.
JAK ZOSTAĆ WÓJTEM? PKW edukuje kandydatów i wyborców
Kandydatem na wójta, burmistrza lub prezydenta miasta może być obywatel polski, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 25 lat i jest wpisany do stałego rejestru wyborców w jednej z gmin na obszarze Polski - informuje PKW na swoim portalu "Wybieram Wybory" w dziale "Informacje dla kandydatów".
RADY DLA RADNYCH. Wybieram Wybory - portal edukacyjny PKW
PKW na swoim portalu edukacyjnym "Wybieram Wybory" prowadzi kampanię informacyjną na temat jesiennych wyborów samorządowych. Obowiązujące od lutego przepisy wyborcze są przejrzyście pogrupowane w ramach dwóch bloków tematycznych: informacje dla kandydatów, informacje dla wyborców.
KRĄG JAWNOŚCI. Samorządowe opinie o projekcie koordynatora
Projekt ustawy o jawności życia publicznego, zakładający m.in. rozszerzenie kręgu osób zobligowanych do złożenia oświadczenia majątkowego, był już kilkakrotnie zmieniany. Jak podkreślali samorządowcy uczestniczący w Komisji Wspólnej wersja z 8 stycznia tego roku nadal zawiera sporo niedoskonałości.
KORPUS PRZY URNIE. PKW o obowiązkach urzędników wyborczych
W każdej gminie działać będą powoływani przez Szefa Krajowego Biura Wyborczego urzędnicy wyborczy, którzy będą tworzyć Korpus Urzędników Wyborczych.  Zgodnie z obowiązującym prawem  osoby te muszą mieć wykształcenie wyższe i być bezpartyjne – podała Państwowa Komisja Wyborcza
RADA NA PROCENTY. Gminy mogą zakazać sprzedaży alkoholu w nocy
Rada gminy będzie mogła określać maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy odrębnie dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych, tj.: do 4,5 proc. zawartości alkoholu oraz piwa, powyżej 4,5 proc. do 18 proc. zawartości alkoholu oraz powyżej 18 proc. alkoholu.
WOLNO AGITOWAĆ. PKW wyjaśnia przepisy Kodeksu wyborczego
Przed najbliższymi wyborami samorządowymi każdy wyborca będzie mógł prowadzić agitację na rzecz swoich kandydatów - wyjaśnia Państwowa Komisja Wyborcza. Jedynie do zbierania podpisów popierających zgłoszenia kandydatów wymagana będzie pisemna zgoda pełnomocnika wyborczego komitetu.
WYBORCZA STAWKA. Prawie 4 i pół tysiąca miesięcznie dla korpusu
Wysokość wynagrodzenia za miesiąc pracy urzędnika, członka Korpusu Urzędników Wyborczych wynosić będzie 4473,55 zł, przy założeniu, że będzie on wykonywał swoje zadania w pełnym miesięcznym wymiarze czasu - informuje PKW w analizie przygotowanej dla Serwisu Samorządowego PAP.
TRZY NIEDZIELE. Kiedy odbędą się wybory samorządowe?
W portalu edukacyjnym  "Wybieram wybory" Państwowa Komisja Wyborcza przypomina zasady towarzyszące wyznaczeniu przez premiera terminu wyborów samorządowych. Z analizy PKW wynika, że w 2018 roku w grę wchodzą trzy niedziele: 21 i 28 października oraz 4 listopada. Publikujemy tę informację
PRAWO CENY. Jak przetargi śmieciowe wpływają na czystość w gminach
Zdaniem wiceministra środowiska Sławomira Mazurka nowelizacja ustawy o odpadach i noweli ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie poprawi sytuacji w gminach, których władze kierują się tylko niską ceną w przetargach śmieciowych.
ZNOWELIZOWANY USTRÓJ. Udział obywateli w życiu publicznym
W środę wchodzi w życie ustawa nowelizująca Kodeks wyborczy i samorządowe ustawy ustrojowe.
Chodzi o ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych.
SZKOLNA AKCJA CBA. Zatrzymany burmistrz i siedmioro wspólników
Agenci z Delegatury CBA w Warszawie zatrzymali burmistrza Pułtuska i jego zastępcę, dwóch urzędników, prezesa i księgową Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Pułtusku oraz dwóch przedsiębiorców. Jak poinformowało CBA, warszawscy agenci zatrzymali razem osiem osób.
PRAWO PRZEDSIĘBIORCY. Jest zasada domniemania uczciwości
Do najważniejszych rozwiązań Prawa przedsiębiorców uchwalonego przez Sejm należy m.in. wprowadzenie zasady domniemania uczciwości przedsiębiorcy i rozstrzygania wątpliwości faktycznych na jego korzyść, co ma zapewnić partnerską relację między administracją a przedsiębiorcami.
LIST PREZESA. Immunitet nie może stawiać nikogo ponad prawem...
W następnych wyborach do parlamentu z naszych list będą mogli kandydować tylko ci, którzy podpiszą jednoznaczną deklarację dotyczącą korzystania z immunitetu, tak by nie chronił osób podejrzanych o przestępstwa kryminalne - podkreślił w liście do członków PiS prezes tej partii Jarosław Kaczyński.
GMINNE GŁOSY. Wybory proporcjonalne w 342 jednostkach
W efekcie zmian w Kodeksie wyborczym w 342 gminach odbędą się wybory proporcjonalne, wobec dotychczasowych 66 - wynika z opinii Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu. Oznacza to zniesienie jednomandatowych okręgów wyborczych w 276 samorządach.
POLOWANIE BEZ NAGONKI. MŚ za wzmocnienieniem prawa własności
Ze względu na bezpieczeństwo ludzi konieczne jest, by podczas polowań zachowywane były odpowiednie odległości od zabudowań mieszkalnych. Rekomendujemy podwyższenie w prawie łowieckim obecnie obowiązującej odległości - mówi nowo powołany minister środowiska Henryk Kowalczyk.
E-LEGITYMACJA UCZNIOWSKA. MEN konsultuje nowe przepisy
Resort oświaty dopuszcza możliwość wydawania uczniom od 1 września tego roku elektronicznych legitymacji szkolnych. W konsultacjach społecznych i uzgodnieniach międzyresortowych jest projekt rozporządzenia w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych.
GMINY DO PODZIAŁU. Stanowisko PKW po nowelizacji przepisów
W związku z nowelizacją przepisów wyborczych rady gmin powinny dokonać podziału gmin na okręgi wyborcze i obwody głosowania - poinformowała PKW. Zdaniem PKW, do dokonania podziału zobowiązane są rady wszystkich gmin, nawet jeżeli nowe uchwały będą powielały rozstrzygnięcia dotychczasowe.
NOWE KOMPETENCJE. Budownictwo i inwestycje dźwignią rozwoju
Budownictwo równa się inwestycje. Inwestycje rozwojowe w większości przypadków związane są z budownictwem. Zatem włączenie całego działu "budownictwo" do kompetencji MIiR jest naturalną konsekwencją zmian strukturalnych w rządzie –  twierdzi szef resortu inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński.
ZBIERA KTO CHCE. MSWiA: przepisy zbyt łagodne dla organizatorów
W myśl obowiązujących od 2014 roku przepisów szef MSWiA nie wydaje decyzji administracyjnych dotyczących zgody na zbiórkę publiczną, a jedynie rejestruje zgłoszenia przekazywane poprzez formularz na portalu zbiorki.gov.pl. W MSWiA trwają prace nad zmianą tego stanu  rzeczy
LUZ W AKTACH. 10 lat zamiast 50, w komputerze zamiast na papierze
Po pierwsze, pracodawcy będą przechowywać akta pracownicze 10 zamiast obecnych 50 lat. Po drugie, będą mogli prowadzić taką dokumentację w postaci elektronicznej - wyjaśnia założenia ustawy przyjętej przez parlament wiceminister przedsiębiorczości i technologii Mariusz Haładyj
W DODATKU RIO. Ekstra pobory urzędnika muszą być uzasadnione
Kontrola RIO w jednej z podlaskich gmin wykazała, że dodatki specjalne otrzymywało kilkudziesięciu pracowników UG, natomiast w zdecydowanej większości przypadków nie uzasadniono na piśmie podstawy ich wręczania. Nie można zatem ustalić, czy wystąpiły przesłanki, by przyznać świadczenie.
PAT W URZĘDZIE? Czytelnicy o zmianach w ustawie o samorządzie
"Ciekawe, jak w praktyce będzie działać art. 21a o zwierzchnictwie służbowym nad pracownikami obsługi rady. Czy ktoś z wielce szanownych (p)osłów w ogóle o tym pomyślał, jak ma działać taki model zarządzania?" – zastanawia się czytelnik Serwisu Samorządowego o nicku Obywatel.
WAGA BUDOWNICTWA. Polityka mieszkaniowa pod nadzorem premiera
Premier będzie wyznaczał cele i środki polityki mieszkaniowej państwa oraz nadzorował jej realizację - taką propozycję zawiera projekt noweli ustawy o działach administracji rządowej, o którym poinformowało Rządowe Centrum Legislacji
INNE DZIAŁY W RZĄDZIE. Pytania o cyfryzację i budownictwo
Obowiązki ministra cyfryzacji sprawuje czasowo premier Mateusz Morawiecki - przypomniał podczas konferencji prasowej szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. "W najbliższych dniach zapewne poznamy nazwisko osoby, która będzie kierować tym resortem" - powiedział. 
SKRÓCONE ROSZCZENIA. Rządowy projekt zmian w kodeksie cywilnym
Skrócenie podstawowego terminu przedawnienia roszczenia z 10 do 6 lat przewiduje projekt przyjęty przez rząd - poinformowało Centrum Informacyjne Rządu. W przypadku działalności gospodarczej oraz świadczeń okresowych, np. czynszu najmu i dzierżawy, wynosiłby on tak jak dotychczas trzy lata.
PREZYDENT WYBRAŁ. Od następnej kadencji dwie kadencje wójta
Prezydent podjął decyzję o podpisaniu nowelizacji Kodeksu wyborczego - poinformował wiceszef kancelarii prezydenta Paweł Mucha. Nowela wprowadza dwukadencyjność wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, która ma być liczona od wyborów samorządowych w 2018 roku.
PECHOWA 13. Kto traci prawo do dodatkowego wynagrodzenia
Dodatkowe wynagrodzenie roczne przepada w razie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy trwającej dłużej niż dwa dni. W świetle ustawy trzynastki nie otrzyma też pracownik, który stawił się do pracy lub przebywał w niej w stanie nietrzeźwości i osoba zwolniona dyscyplinarnie
NA ZDROWIE. Ustawa o ograniczeniu sprzedaży alkoholu u prezydenta
Zmieniona przez parlament ustawa o ograniczeniu sprzedaży alkoholu trafiła do podpisu prezydenta. Nowela daje gminom możliwość ograniczenia nocnej sprzedaży alkoholu w sklepach oraz wprowadza nowe regulacje dotyczące picia alkoholu w miejscach publicznych.
KADENCJA NA FINISZU. Państwowa Komisja Wyborcza przypomina
16 listopada 2018 r. upływa kadencja radnych i szefów gmin. W ciągu najbliższych miesięcy mijają kolejne terminy, w których można przeprowadzić ostatnie wybory uzupełniające, wybory nowych rad i wybory przedterminowe oraz referenda lokalne. Pierwszy termin upływa już 22 lutego.
DOBRE NAPĘCIE. Rząd obliguje samorządy do jeżdżenia autami na prąd
Do 2025 roku co trzeci pojazd użytkowany przez gminy i powiaty powyżej 50 tys. mieszkańców będzie musiał mieć napęd elektryczny. Projekt rządowy nakłada też obowiązek wykorzystywana do realizacji zadań publicznych pojazdów napędzanych gazem ziemnym bądź energią elektryczną
TERAZ ZMIAN NIE BĘDZIE. Bez planów wobec gmin obwarzankowych
MSWIA nie pracuje obecnie nad nowelizacją przepisów odnoszących się do dokonywania zmian w podziale terytorialnym stopnia gminnego - poinformował w odpowiedzi na interpelację poselską wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Sebastian Chwałek.
NA KOSZT GMINY. Jak nie zdekomunizuje samorząd, zrobi to wojewoda
Weszła w życie nowelizacja , która przewiduje konieczność wyrażenia zgody przez IPN i wojewodę na ponowną zmianę nazw zdekomunizowanych ulic czy placów oraz skrócenie czasu - do końca marca 2018 r. - na usunięcie pomników upamiętniających komunizm lub inny ustrój totalitarny.
WIĘCEJ LUZU. Samorządowe dotacje celowe dla partnerów prywatnych
Dopuszczenie udzielania przez samorządy dotacji celowych dla partnerów prywatnych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji związanych z realizacją zadań samorządowych przewiduje przyjęty przez Radę Ministrów projekt zmiany ustawy o PPP. Publikujemy komunikat CIR po posiedzeniu rządu
DOWÓD MINISTRA. Prawno-biurokratyczna górka po dziesięciu latach
W kryzysie migracyjnym - w jakim wciąż Europa się znajduje - na niektórych granicach wewnętrznych Schengen kontrole są przywrócone - przypomniał szef MSWiA Mariusz Błaszczak składając w warszawskiej dzielnicy Praga-Północ wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego
WÓJT BLIŻEJ TRZYNASTKI. Wypłata do 31 marca. Przypominamy zasady
Uprawnienie do pełnej trzynastki nabywa się po roku pracy. Po pół roku trzynastka jest wypłacana w kwocie proporcjonalnie mniejszej. Z obowiązku przepracowania sześciu miesięcy zwolnieni są m.in. nowo wybrani wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast i ich zastępcy, a także skarbnicy
BEATA CYWIŃSKA RADZI. Jak nie stracić w dżungli wytycznych?
Większość beneficjentów bardzo cieszy informacja o zdobyciu dofinansowania UE. Jednak to dopiero pierwszy etap, być może nawet ten łatwiejszy – uważa Beata Cywińska. Współpracująca z Fundacją Promocji Gmin Polskich ekspertka porównuje rozliczanie projektów UE do balansowania na krawędzi.
MELDUNEK OD RĘKI W SIECI. Nowe przepisy od nowego roku
Nie trzeba już chodzić do urzędu, żeby się zameldować. Od nowego roku obowiązuje zmieniona ustawa o ewidencji ludności. Jak pisze MSWiA "urzędnik zamelduje cię od razu po otrzymaniu twojego zgłoszenia". Zgłosić się można teraz za pośrednictwem internetu. 
SAMORZĄDOWE WYBORY NA WADZE. Prof. Gil: zbadamy nastroje
Zdaniem prof. Andrzeja Gila z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego wybory samorządowe w 2018 r. pokażą jakie nastroje panują wśród Polaków. Odnosząc się do zjawiska podziałów, jakie są między Polakami, Gil twierdzi, że są one dotkliwe, ale nie muszą być trwałe.
POLECONY BEZ PAPIERU. 100 mln złotych oszczędności na poczcie
Dzięki systemowi e-Doręczenia korespondencję wysyłaną przez urzędy i sądy będzie można odbierać w dowolnej chwili online, bez konieczności udawania się na pocztę. Urzędy i sądy co roku wysyłają prawie 80 mln listów poleconych. Dzięki e-doręczeniom oszczędności wyniosą ponad 100 mln zł.
NOWY ROK BEZ DOWODU. Za brak dokumentu grozi do 5000 zł grzywny
Blisko milion dowodów osobistych straciło ważność w listopadzie i grudniu. To problem, bo za brak aktualnego dowodu grozi kara grzywny w wysokości 5 tys. zł. Przeterminowanym dowodem nie można posługiwać się w żadnych urzędowych sytuacjach. Nie można też złożyć wniosku o kredyt
CBA NA TROPIE. Zanotowane przypadki sprzedajności urzędniczej
Sprzedajność urzędnicza była jednym z dwóch najczęściej notowanych przestępstw o charakterze korupcyjnym - wynika z opublikowanej przez CBA informacji "Mapa korupcji. Zwalczanie przestępczości korupcyjnej w Polsce w 2016 r.". Liczba zarejestrowanych przypadków korupcji wzrosła o prawie połowę.
GMINNI RADNI NA DIECIE. Maksymalnie 2684 zł 13 gr miesięcznie
Diety do maksymalnej przewidzianej przepisami wysokości przysługują w 2018 roku radnym w gminach powyżej 100 tys. mieszkańców. W gminach, których populacja liczy od 15 tys. do 100 tys. mieszkańców, jest to najwyżej 75 proc. tej kwoty, w jednostkach mniejszych - do 50 proc.
ŻYCZLIWY KALENDARZ 2018. Po 10 dni wolnego w maju i grudniu
Mamy życzliwy kalendarz w tym roku. Jeden - dwa dni urlopu we trafionym terminie wydłuża czas wolny do kilku dni, czasem nawet do ponad tygodnia. Bardzo korzystnie układają się w 2018 roku święta 1 i 3 maja. Wigilia i Sylwester przypadają w poniedziałki, co pozwala na wydłużenie w grudniu czasu wolnego od pracy do 10 dni.
MIEJSKIE ŻYCIE. Siedem gmin z nowym statusem
Gminy: Józefów nad Wisłą, Otyń, Sanniki, Tułowice, Wiślica, Łagów i Radoszyce są od nowego roku miastami. Według GUS, w 2017 roku istniały w Polsce 923 miasta.
MEN ROZPORZĄDZA. Nowy sposób podziału subwencji oświatowej
Z początkiem 2018 roku wejdzie w życie sześć rozporządzeń przygotowanych przez MEN. Za Serwisem Samorządowym PAP publikujemy ich listę wraz z linkami do Dziennika Ustaw
PODWYŻKA BEZ PODWYŻKI. Nowa tabela minimalnych płac w samorządach
Przecież nic nie wzrośnie biorąc pod uwagę jakie jest planowane na 2018 rok najniższe wynagrodzenie. I tak nikt nie może mieć niższego wynagrodzenia od płacy minimalnej, która w tym roku wynosi 2 tys. zł. - tak skomentował czytelnik wiadomość o znowelizowanej tabeli płac w samorządach
PIENIĄDZE PRZYZNALI, ALE NIE DALI. Najcięższe przed nami
Ekspert Fundacji Promocji Gmin Polskich, adwokat Beata Cywińska ostrzega:

Zrealizowanie unijnego projektu i osiągnięcie założonych wskaźników (nawet na wyższym poziomie niż zapisano we wniosku o dofinansowanie) nie oznacza, że wszystkie wydatki poniesione w projekcie będą automatycznie uznane za kwalifikowalne.
POWER DO POTĘGI! Suwałki w pierwszej piątce
Mamy już pięć przyczółków przed wiosenną batalią konkursową o dofinansowanie w ramach PO WER. Suwałki podpisały list intencyjny, cztery miasta finalizują formalności.
Szansa na zdobycie dofinansowania jest  bardzo duża, ale po spełnieniu trzech warunków: trzeba być średnim miastem, działać w grupie co najmniej pięciu partnerów oraz wystąpić z dobrym wnioskiem.