WIADOMOŚCI
2018-09-19
SUPERKURS! Wszystko o grantach na doskonalenie cyberkompetencji
Trwa konkurs grantowy, w ramach którego gminy mogą otrzymać - na doskonalenie kompetencji cyfrowych swoich mieszkańców - nawet  150 tys. zł bez żadnego wkładu własnego.

W związku z wciąż dostępną, znaczną pulą środków zapraszamy na spotkania informacyjne w Punktach Informacyjnych FE. Publikujemy terminarz i miejsca spotkań

2018-09-25
Serce do komputera. Dr Joanna Frączek-Broda uczy cybernetyki

Podręcznik ma pomóc Ci trafić do serc i głów kursantów – pisze do trenerów autorka scenariuszy szkoleń informatycznych dr.  Joanna Frączek- Broda.

Joanna Frączek – Broda jest doktorem nauk społecznych w dziedzinie bezpieczeństwa międzynarodowego, wykładowcą akademickim, przez wiele lat wykładała w wojskowym Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych. Przeszkoliła ponad 20 tysięcy osób. W pracy zawodowej skupia się na efektywnym zarządzaniu procesami decyzyjnymi i komunikacyjnymi.


Scenariusze napisane dla Fundacji Promocji Gmin Polskich przez dr Joannę Frączek Brodę zostały zaakceptowane przez Ministerstwo Cyfryzacji.

2018-07-03
KONKURSOWE ABC. Cel: poprawa kompetencji cyfrowych w Polsce
Prezentujemy listę pytań Czytelników i odpowiedzi ekspertów na temat konkursu grantowego w ramach Działania 3.1, którego celem jest poprawa kompetencji cyfrowych społeczeństwa na tle średniej w Unii Europejskiej oraz zwiększenie wykorzystania usług e-administracji w Polsce.
2018-07-03
GMINA NA SUPERKURSIE. 3.1 PO PC: Siedem tematów głównych
Kompetencje cyfrowe? Co macie konkretnie na myśli? Czego chcecie uczyć na waszych superkursach? Nasza Fundacja otrzymuje coraz więcej szczegółowych pytań od gmin zainteresowanych otrzymaniem grantu na szkolenia. Odpowiadając - w serii artykułów przedstawimy komplet siedmiu podstawowych tematów szkoleń.
2018-07-03
PO PC 3.1 W PREZENCIE? Jakie będą obowiązki gminy - grantobiorcy?
Piszecie, że prawdziwymi beneficjentami konkursu POPC 3.1 będą mieszkańcy gmin i że gminy nie poniosą w trakcie realizacji projektu żadnych dodatkowych kosztów. Jak to możliwe? Czy gminy, jako grantobiorcy nie będą miały żadnych obowiązków? Kto faktycznie zapłaci za cyfrowe szkolenie mieszkańców?
2018-06-18
JEST GRANT DO WZIĘCIA. Szczegóły naboru wniosków o dofinansowanie
W związku z naszymi publikacjami dotyczącymi możliwości uzyskania przez gminy grantów w wysokości 150 tys zł na szkolenia w dziedzinie kompetencji cyfrowych mieszkańców - bez żadnych kosztów własnych - otrzymujemy w Fundacji coraz więcej pytań o możliwość złożenia wniosku i o kryteria konkursowe.
2018-06-18
WIDOK Z GÓRY. Zapowiedź przeglądu instytucji administracji państwa
Będziemy musieli dokonać przeglądu administracji państwa, czy wszystkie instytucje są potrzebne – powiedział Szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Jacek Sasin podczas spotkania z mieszkańcami Starogardu Gdańskiego. Czy potrzebne nam jest tyle różnych poziomów władzy? - pytał Sasin.
2018-06-18
200 000 000 NA CZYSTO. NFOŚiGW wspiera gospodarkę odpadami
NFOŚiGW prowadzi nabór na dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu rozwoju gospodarki odpadami komunalnymi. Z unijnego Funduszu Spójności zarezerwowano 200 mln zł, w tym 100 mln zł dla inwestycji dotyczących wyłącznie budowy punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
2018-06-18
POPRAWIONY KODEKS. Bez obowiązku transmisji z lokali wyborczych
Sejm znowelizował Kodeks wyborczy. W efekcie unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) uchylono obowiązek transmisji z lokali wyborczych. Uproszczono także procedurę odwoławczą w sprawie podziału na okręgi wyborcze, poszerzono też katalog osób, które mogą być urzędnikami wyborczymi.
2018-06-14
GRANT Z RĄK WÓJTA. Gmina na cyberkursie. Wkład własny: 0 zł.
Piszecie, że wójt przy pomocy jednego maila może zdobyć 150 tys zł na sfinansowanie wiedzy komputerowej mieszkańców gminy, a jeżeli mu zostanie pieniędzy - na kupno sprzętu komputerowego. Nie piszecie natomiast nic o kosztach. Ile wynosi wkład własny gminy? Ile trzeba wydać, żeby dostać te 150 000?
O NAS

Fundacja Promocji Gmin Polskich


działa od lipca  1994 r.- na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, głównie gmin, na terenie całego kraju. Jej głównym celem jest wspieranie zrównoważonego rozwoju lokalnego. W toku wieloletniej działalności Fundacja wyspecjalizowała się zwłaszcza w przygotowywaniu i  prowadzeniu kampanii informacyjno-promocyjnych i edukacyjnych o raz realizacji projektów w takich obszarach tematycznych jak:

ochrona środowiska i edukacja ekologiczna
rozwój infrastruktury komunalnej oraz infrastruktury służącej aktywności sportowej i rekreacyjnej w gminach
rozwój selektywnej gospodarki odpadami na potrzeby recyklingu
rozwój energetyki odnawialnej i prosumenckiej
rozwój społeczeństwa informacyjnego i obywatelskiego,
rozwój ekonomii społecznej i spółdzielczości socjalnej,
rozwój dialogu obywatelskiego i partycypacji społecznej
rozwój partnerstwa międzysektorowego, publiczno-społecznego i publiczno-prywatnego
rozwój ekoinnowacyjnej gospodarki komunalnej
informatyzacja gmin oraz rozwój infrastruktury cyfrowej i inteligentnej
rozwój zrównoważonych zamówień publicznych
wykorzystywanie funduszy europejskich.

W każdym z tych obszarów Fundacja realizowała i podejmowała i realizuje konkretne projekty (dofinansowane ze środków krajowych lub europejskich) oraz praktyczne przedsięwzięcia informacyjne, edukacyjne, promocyjne i doradcze. Fundacja współpracowała i współdziała  w tym zakresie z  wieloma organizacjami publicznymi,  stowarzyszeniami pozarządowymi i prywatnymi. Długofalowe i kompleksowe przedsięwzięcia Fundacja Promocji Gmin Polskich realizuje w formule partnerstwa strategicznego, tak jak np. w działaniach informacyjnych i promocyjnych z Serwisem Samorządowym Polskiej Agencji Prasowej.

Cele statutowe Fundacji

Celem statutowym Fundacji jest:

zapewnienie międzynarodowego standardu promocji gmin polskich;
opracowanie i wdrożenie efektywnego systemu gromadzenia i przepływu informacji między gminami oraz instytucjami w kraju i zagranicą;
organizowanie przedsięwzięć szkoleniowych i promocyjnych;
promowanie ofert inwestycyjnych;
pozyskiwanie środków na wspólne przedsięwzięcia;
organizowanie profesjonalnej obsługi biurowej Zarządów polskich gmin.

 Celem Fundacji jest działalność oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska oraz wspieranie rozwoju sieci komunikacyjnej, służąca promocji miast i gmin, w szczególności

promowanie potencjału społecznego, ekonomicznego i ekologicznego gmin polskich,
stymulowanie inicjatyw związanych z rozwijaniem przedsiębiorczości lokalnej i aktywną walką z bezrobociem,
tworzenie warunków dla rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości
pomoc informacyjna w rozwijaniu proekologicznej infrastruktury komunalnej, w tym komunikacyjnej, zwłaszcza na obszarach wiejskich.

Z kim współpracujemy?

Blisko 25 letnią już działalność Fundacji  ilustruje współpraca  z szeregiem instytucji i organizacji publicznych; ogólnokrajowych i regionalnych, rządowych i samorządowych, prywatnych i pozarządowych. Na szczególną uwagę zasługuje współpraca  z takimi instytucjami publicznymi jak:

Serwis Samorządowy Polskiej Agencji Prasowej (PAP)
Ministerstwa: Administracji i Spraw Wewnętrznych, Środowiska,  Gospodarki, Rozwoju,
Pracy i Polityki Społecznej, Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Fundacją "Ekofundusz"
Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Agencją Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa
Urzędem Zamówień Publicznych

W organizacji inicjatyw edukacyjno-szkoleniowych i organizacji konferencji, Fundacja współpracuje z instytucjami finansowymi i ubezpieczeniowymi. Nasi partnerzy to:
 Bank Pekao BP
Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych
Bank Ochrony Środowiska S.A.
BRE-BANK Hipoteczny,
Polska Izba Ubezpieczeń

Spośród organizacji pozarządowych  współpracujących z Fundacją znajdują się m.in.
Stowarzyszenie Rozwoju Infrastruktury Sportowej (IACS), Polska Korporacja  Menadżerów Sportu
Fundacja "Nasza Ziemia": www.naszaziemia.pl
Instytut na rzecz Ekorozwoju: www.ine-isd.org.pl

Ważnymi partnerami  Fundacji są instytucje i organizacje, także międzynarodowe, pomagające samorządom lokalnym w tworzeniu projektów i wypełnianiu aplikacji o środki  z funduszy strukturalnych. Należą do nich m.in:

Małopolska Agencja Doradczo-Edukacyjna: www.made.pl
Uniwersytet w Perugii (Centro Italiano di Studi Superiori sul Turismo): www.cstassisi.it
Centro Elettrotecnico Sperimentale Italiano (CESI) w Mediolanie: www.cesi.it
Marketing Now Ltd (Londyn Wielka Brytania)
Instytut Edukacji Europejskiej: www.euroedukacja.org
Konsorcjum Polska w UE: www.konsorcjum.org
DGE Bruxelles Polska: www.dge.pl
Holiday Travel S.A.: www.holidaytravel.pl
Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji: www.integracja.org
Stowarzyszenie "Jura XXI wiek"

Wspólnie z Serwisem Samorządowym PAP i REDAKCJĄ "Przeglądu Samorządowego. Zamówienia Publiczne" podjęty został przez Fundację Program Informacyjnego Wsparcia Samorządów Terytorialnych. W ramach tej inicjatywy organizowano konferencje regionalne i przygotowywane są Poradniki Samorządowe.  Ukazały się np. specjalne wydania Poradnika poświęcone m.in. takim tematom jak : bezpieczeństwo w Gminie, informatyzacja i cyfryzacja w gminach, ubezpieczenia komunalne  czy rozwój lokalnej infrastruktury  sportowo – rekreacyjna.

 Praktyczne inicjatywy ?

W dorobku Fundacji zapisują się efekty kolejnych incjatyw skierowanych do samorządów lokalnych, w tym w programach realizowanych  ze środków Unii Europejskiej. Przykładem:

Projekt Leonardo da Vinci - "Nowy Biznes - Nowy Start" - Z polskich gmin na staż do Umbrii
Projekt Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL "e-dialog"
Projekt Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL "Kluczowa rola gminy w aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych"

Jakie są nasze dokonania?

W ostatnich latach Fundacja zorganizowała kilkanaście ogólnopolskich, regionalnych i lokalnych konferencji i seminariów, z udziałem Prezydentów, Burmistrzów, Wójtów, Starostów, przedstawicieli agend rządowych, parlamentu i innych instytucji i organizacji publicznych, prywatnych i pozarządowych. Dominujące tematy podejmowane na konferencjach to:

finansowanie rozwoju lokalnego
ochrona środowiska
wykorzystywanie funduszy strukturalnych UE przez polskie samorządy
tworzenie zielonych miejsc pracy
partnerstwo publiczno-prywatne

 Ważniejsze cykle konferencji samorządowych, zorganizowane przez Fundacje to:

"Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej - Instrumentem Rozwoju Gmin"
"Gminy Polskie w Europie - Inwestowanie w Rozwój"
"Forum Finansów Samorządowych"
"Finansowanie Rozwoju Lokalnego"

Do znaczących dokonań Fundacji nalezą inicjatywy, takie jak:

Europejska Wszechnica Samorządowa; 
Centrum Informacji Gospodarczej Gmin o ich potencjale gospodarczym (specjalnie opracowana ankieta), inwestycyjnym i w zakresie nieruchomości, upowszechnianie i promocja danych, za pośrednictwem tradycyjnych i elektronicznych nośników informacji.
Klub Gmin Polskich, oferującej możliwość kompleksowej, opartej na preferencyjnych dla członków Klubu warunkach, promocji i public relations.