WIADOMOŚCI
2018-09-19
SUPERKURS! Wszystko o grantach na doskonalenie cyberkompetencji
Trwa konkurs grantowy, w ramach którego gminy mogą otrzymać - na doskonalenie kompetencji cyfrowych swoich mieszkańców - nawet  150 tys. zł bez żadnego wkładu własnego.

W związku z wciąż dostępną, znaczną pulą środków zapraszamy na spotkania informacyjne w Punktach Informacyjnych FE. Publikujemy terminarz i miejsca spotkań

2018-09-25
Serce do komputera. Dr Joanna Frączek-Broda uczy cybernetyki

Podręcznik ma pomóc Ci trafić do serc i głów kursantów – pisze do trenerów autorka scenariuszy szkoleń informatycznych dr.  Joanna Frączek- Broda.

Joanna Frączek – Broda jest doktorem nauk społecznych w dziedzinie bezpieczeństwa międzynarodowego, wykładowcą akademickim, przez wiele lat wykładała w wojskowym Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych. Przeszkoliła ponad 20 tysięcy osób. W pracy zawodowej skupia się na efektywnym zarządzaniu procesami decyzyjnymi i komunikacyjnymi.


Scenariusze napisane dla Fundacji Promocji Gmin Polskich przez dr Joannę Frączek Brodę zostały zaakceptowane przez Ministerstwo Cyfryzacji.

2018-07-03
KONKURSOWE ABC. Cel: poprawa kompetencji cyfrowych w Polsce
Prezentujemy listę pytań Czytelników i odpowiedzi ekspertów na temat konkursu grantowego w ramach Działania 3.1, którego celem jest poprawa kompetencji cyfrowych społeczeństwa na tle średniej w Unii Europejskiej oraz zwiększenie wykorzystania usług e-administracji w Polsce.
2018-07-03
GMINA NA SUPERKURSIE. 3.1 PO PC: Siedem tematów głównych
Kompetencje cyfrowe? Co macie konkretnie na myśli? Czego chcecie uczyć na waszych superkursach? Nasza Fundacja otrzymuje coraz więcej szczegółowych pytań od gmin zainteresowanych otrzymaniem grantu na szkolenia. Odpowiadając - w serii artykułów przedstawimy komplet siedmiu podstawowych tematów szkoleń.
2018-07-03
PO PC 3.1 W PREZENCIE? Jakie będą obowiązki gminy - grantobiorcy?
Piszecie, że prawdziwymi beneficjentami konkursu POPC 3.1 będą mieszkańcy gmin i że gminy nie poniosą w trakcie realizacji projektu żadnych dodatkowych kosztów. Jak to możliwe? Czy gminy, jako grantobiorcy nie będą miały żadnych obowiązków? Kto faktycznie zapłaci za cyfrowe szkolenie mieszkańców?
2018-06-18
JEST GRANT DO WZIĘCIA. Szczegóły naboru wniosków o dofinansowanie
W związku z naszymi publikacjami dotyczącymi możliwości uzyskania przez gminy grantów w wysokości 150 tys zł na szkolenia w dziedzinie kompetencji cyfrowych mieszkańców - bez żadnych kosztów własnych - otrzymujemy w Fundacji coraz więcej pytań o możliwość złożenia wniosku i o kryteria konkursowe.
2018-06-18
WIDOK Z GÓRY. Zapowiedź przeglądu instytucji administracji państwa
Będziemy musieli dokonać przeglądu administracji państwa, czy wszystkie instytucje są potrzebne – powiedział Szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Jacek Sasin podczas spotkania z mieszkańcami Starogardu Gdańskiego. Czy potrzebne nam jest tyle różnych poziomów władzy? - pytał Sasin.
2018-06-18
200 000 000 NA CZYSTO. NFOŚiGW wspiera gospodarkę odpadami
NFOŚiGW prowadzi nabór na dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu rozwoju gospodarki odpadami komunalnymi. Z unijnego Funduszu Spójności zarezerwowano 200 mln zł, w tym 100 mln zł dla inwestycji dotyczących wyłącznie budowy punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
2018-06-18
POPRAWIONY KODEKS. Bez obowiązku transmisji z lokali wyborczych
Sejm znowelizował Kodeks wyborczy. W efekcie unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) uchylono obowiązek transmisji z lokali wyborczych. Uproszczono także procedurę odwoławczą w sprawie podziału na okręgi wyborcze, poszerzono też katalog osób, które mogą być urzędnikami wyborczymi.
2018-06-14
GRANT Z RĄK WÓJTA. Gmina na cyberkursie. Wkład własny: 0 zł.
Piszecie, że wójt przy pomocy jednego maila może zdobyć 150 tys zł na sfinansowanie wiedzy komputerowej mieszkańców gminy, a jeżeli mu zostanie pieniędzy - na kupno sprzętu komputerowego. Nie piszecie natomiast nic o kosztach. Ile wynosi wkład własny gminy? Ile trzeba wydać, żeby dostać te 150 000?
AKTUALNOŚCI
Prezentujemy listę pytań Czytelników i odpowiedzi ekspertów na temat konkursu grantowego w ramach Działania 3.1, którego celem jest poprawa kompetencji cyfrowych społeczeństwa na tle średniej w Unii Europejskiej oraz zwiększenie wykorzystania usług e-administracji w Polsce.

W związku z dużym zainteresowaniem gmin w konkursie grantowym poniżej prezentujemy listę najczęściej zadawanych pytań wraz z odpowiedziami:


1.   Gdzie można znaleźć formularz wniosku o grant?

Cała dokumentacja związana z konkursem grantowym, w  tym regulamin konkursu, wzór umowy i wniosek grantowy znajdują się n astronie Fundacji w zakładce PO PC 3.1:
http://www.fpgp.eu/index.php?page=po_pc_31


2.   Czy grantobiorca musi zrealizować wszystkie moduły szkoleniowe?

Nie. Grantobiorca sam decyduje, które moduły szkoleniowe będą najbardziej atrakcyjne i potrzebne dla jego mieszkańców. Może więc wybrać wszystkie moduły szkoleniowe lub przeprowadzić szkolenia z wybranych modułów.


3. Ile sprzętu komputerowego możemy zakupić w projekcie?

Operator dopuszcza możliwość zakupu sprzętu komputerowego w ilości 12 szt. (nie ma możliwości kupienia mniejszej liczby komputerów). Pod warunkiem iż gmina w przeprowadzonej inwentaryzacji sprzętu oświadczy iż nie dysponuje sprzętem, który mogłaby wykorzystać na szkolenia.

W przypadku zorganizowania większej ilości szkoleń, tym samym przeszkolenia dużej liczby uczestników, Operator dopuszcza możliwość zakupu 2 zestawów komputerowych tj.24 sztuk (o ile jest to uzasadnione).

Zamawiający szacuje iż koszt 1 komputera wynosić będzie ok.2 000 zł.

 4. Jaki sprzęt komputerowy możemy zakupić w projekcie? Czy możliwy jest zakup oprogramowania?

 Możliwy w projekcie jest zakup sprzętu komputerowego, który spełnia wymagania zawarte w dokumencie "Wytyczne dla zakupu sprzętu"- załącznik nr 5 do regulaminu.

 Możliwy jest zakup oprogramowania pod warunkiem, iż będzie on niezbędny do prowadzenia szkoleń.


5. Czy sprzęt po zakończeniu projektu możemy przekazać do biblioteki lub innego wybranego przez nas ośrodka?

Zgodnie z regulaminem oraz wytycznymi CPPC, sprzęt można przekazać tylko do szkół lub ośrodków doskonalenia nauczycieli z zastrzeżeniem, iż sprzęt nie będzie przekazany do szkół lub ośrodków doskonalenia nauczycieli, które uzyskały analogiczne wsparcie w ramach innych programów operacyjnych w perspektywie 2014-2020.

W związku z tym nie ma możliwości przekazania sprzętu do placówki, która otrzymała podobne wsparcie tj. posiada już takie bądź tożsame sprzęty z innego programu operacyjnego w perspektywie 2014-2020.


6.   Jak liczymy liczbę osób w projekcie?

Kluczowa dla projektu jest liczba osób przeszkolonych tj. liczba indywidualnych numerów PESEL.

 


7.   Jak powinniśmy obliczyć kwotę grantu? Jaka jest kwota grantu przypadająca na osobę?

Maksymalna kwota określona dla projektu jaka przypada na osobę przeszkoloną to 515 zł .

 

Założona we wniosku liczba osób x 515 zł da nam maksymalną kwotę grantu o jaka można się ubiegać.

Poniżej podajemy przykładowe składowe budżetu mikroprojektów jakie Operator uwzględnił przy pisaniu projektu:

 

Catering – 40 zł/os.

Koszt instruktora- 120 zł/godz.

Wynajem Sali – 300 zł/dzień

Sprzęt komputerowy 12 szt.-24000 zł (1 szt. ok. 2000 zł)

Koszt promocji 15 000 zł

Dodatek do wynagrodzenia – 3 000 zł

Druk materiałów 8-15 zł/os.

 

8.     Czy są określone wytyczne co do szkoleń? Ilości osób może liczyć grupa szkoleniowa? Kto przygotowuje materiały szkoleniowe?

 

Szkolenia są 16 godzinne (2 dni x 8 godzin). Grupa szkoleniowa liczy 12 osób (nie mniej,nie więcej niż 12 osób). Gmina ma do wyboru 7 modułów szkoleniowych. Zakres każdego ze szkoleń opisany jest w dokumencie "Standard wymagań kompetencji cyfrowych"

Materiały szkoleniowe opracowuje Operator, który przekazuje/udostępnia je w wersji elektronicznej. Po stronie Grantobiorcy jest druk materiałów dla każdego uczestnika z wybranych modułów szkoleniowych.


9. Kto może wziąć udział w szkoleniach:

 • w szkoleniach mogą wziąć udział osoby dorosłe, które ukończyły 25 rok życia
 • uczestniczkami i uczestnikami szkoleń mogą zostać mieszkanki i mieszkańcy całego województwa, nie tylko z terenu gminy, która złożyła wniosek

 

10.   Kto może być instruktorem w projekcie?

Instruktorem może być osoba, która spełnia wymagania określone w dokumencie "Standard wymagań kompetencji cyfrowych" – (załącznik nr 4 do regulaminu- strona 3). Instruktor oprócz umiejętności metodycznych (np. Umiejętność motywowania uczestników), technicznych (Umiejętność korzystania z internetu), osoba taka powinna posiadać: Udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu lekcji, zajęć, szkoleń lub warsztatów w wymiarze minimum 50 godzin szkoleniowych w ciągu ostatnich 3 lat. 

 

Wybrani przez Gminy (grantobiorców) instruktorzy (1-2 osoby w każdym projekcie) zobowiązani będą na początku projektu do odbycia szkolenia u Operatora z "Metodyki kształcenia osób dorosłych". Koszty szkolenia takiej osoby (np. dojazd, nocleg) należy wliczyć w koszt wynagrodzenia dla instruktora/firmy szkoleniowej.

 

Instruktorzy na podstawie opracowanych przez Operatora materiałów szkoleniowych prowadzić będą szkolenia w gminach z wybranych modułów.

Na etapie składania wniosku o grant Grantobiorcy nie musi dysponować znanym z Imienia i Nazwiska instruktorem. Grantobiorcy mogą wybrać firmę szkoleniową lub wybrać lokalnego instruktora, który spełnia wymagania określone powyżej.

 

11.   Jaki jest termin realizacji projektu?

Termin realizacji projektu zależy od miejsca realizacji tj. w przypadku:

 1. projektów realizowanych na terenie województwa mazowieckiego projekt może się rozpocząć we wrześniu 2018r.
 2. projektów realizowanych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego i łódzkiego- projekt może się rozpocząć w październiku 2018r.
 3. projektów realizowanych na terenie województwa zachodniopomorskiego i wielkopolskiego projekt może się rozpocząć w listopadzie 2018r.

Projekt musi się zakończyć najpóźniej do 02.2020r.

Harmonogram Projektu powinien uwzględniać:

 1.  Organizacja zespołu projektowego
 2. Nabór i szkolenie instruktorów u Operatora
 3. Promocja projektu
 4. Zakup sprzętu komputerowego
 5. Rekrutacja uczestników szkoleń
 6. Przeprowadzenie szkoleń
 7. Rozliczenie i zakończenie projektu
12.  Jak wygląda kwestia realizacji projektu?

Zakres prac gminy przedstawiamy poniżej:

 Wniosek o grant złożony przez gminy --> podpisanie umowy z Operatorem --> wybór instruktorów szkoleń -->  szkolenie instruktorów przez Operatora --> zamówienia realizowane zgodnie z polityką zamówień publicznych w gminie (np. wybór firmy szkoleniowej/instruktora, zakup sprzętu komputerowego) --> rekrutacja i promocja na szkolenia --> przeprowadzenie szkoleń z wybranych modułów --> zakończenie i rozliczenie projektu


Na realizację projektu gmina otrzyma 95% kwoty grantu w ciągu 7 dni od podpisania umowy w formie zaliczki, 5% gmina otrzyma na koniec projektu w formie refundacji środków.

2018-07-03