WIADOMOŚCI
2018-09-19
SUPERKURS! Wszystko o grantach na doskonalenie cyberkompetencji
Trwa konkurs grantowy, w ramach którego gminy mogą otrzymać - na doskonalenie kompetencji cyfrowych swoich mieszkańców - nawet  150 tys. zł bez żadnego wkładu własnego.

W związku z wciąż dostępną, znaczną pulą środków zapraszamy na spotkania informacyjne w Punktach Informacyjnych FE. Publikujemy terminarz i miejsca spotkań

2018-09-25
Serce do komputera. Dr Joanna Frączek-Broda uczy cybernetyki

Podręcznik ma pomóc Ci trafić do serc i głów kursantów – pisze do trenerów autorka scenariuszy szkoleń informatycznych dr.  Joanna Frączek- Broda.

Joanna Frączek – Broda jest doktorem nauk społecznych w dziedzinie bezpieczeństwa międzynarodowego, wykładowcą akademickim, przez wiele lat wykładała w wojskowym Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych. Przeszkoliła ponad 20 tysięcy osób. W pracy zawodowej skupia się na efektywnym zarządzaniu procesami decyzyjnymi i komunikacyjnymi.


Scenariusze napisane dla Fundacji Promocji Gmin Polskich przez dr Joannę Frączek Brodę zostały zaakceptowane przez Ministerstwo Cyfryzacji.

2018-07-03
KONKURSOWE ABC. Cel: poprawa kompetencji cyfrowych w Polsce
Prezentujemy listę pytań Czytelników i odpowiedzi ekspertów na temat konkursu grantowego w ramach Działania 3.1, którego celem jest poprawa kompetencji cyfrowych społeczeństwa na tle średniej w Unii Europejskiej oraz zwiększenie wykorzystania usług e-administracji w Polsce.
2018-07-03
GMINA NA SUPERKURSIE. 3.1 PO PC: Siedem tematów głównych
Kompetencje cyfrowe? Co macie konkretnie na myśli? Czego chcecie uczyć na waszych superkursach? Nasza Fundacja otrzymuje coraz więcej szczegółowych pytań od gmin zainteresowanych otrzymaniem grantu na szkolenia. Odpowiadając - w serii artykułów przedstawimy komplet siedmiu podstawowych tematów szkoleń.
2018-07-03
PO PC 3.1 W PREZENCIE? Jakie będą obowiązki gminy - grantobiorcy?
Piszecie, że prawdziwymi beneficjentami konkursu POPC 3.1 będą mieszkańcy gmin i że gminy nie poniosą w trakcie realizacji projektu żadnych dodatkowych kosztów. Jak to możliwe? Czy gminy, jako grantobiorcy nie będą miały żadnych obowiązków? Kto faktycznie zapłaci za cyfrowe szkolenie mieszkańców?
2018-06-18
JEST GRANT DO WZIĘCIA. Szczegóły naboru wniosków o dofinansowanie
W związku z naszymi publikacjami dotyczącymi możliwości uzyskania przez gminy grantów w wysokości 150 tys zł na szkolenia w dziedzinie kompetencji cyfrowych mieszkańców - bez żadnych kosztów własnych - otrzymujemy w Fundacji coraz więcej pytań o możliwość złożenia wniosku i o kryteria konkursowe.
2018-06-18
WIDOK Z GÓRY. Zapowiedź przeglądu instytucji administracji państwa
Będziemy musieli dokonać przeglądu administracji państwa, czy wszystkie instytucje są potrzebne – powiedział Szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Jacek Sasin podczas spotkania z mieszkańcami Starogardu Gdańskiego. Czy potrzebne nam jest tyle różnych poziomów władzy? - pytał Sasin.
2018-06-18
200 000 000 NA CZYSTO. NFOŚiGW wspiera gospodarkę odpadami
NFOŚiGW prowadzi nabór na dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu rozwoju gospodarki odpadami komunalnymi. Z unijnego Funduszu Spójności zarezerwowano 200 mln zł, w tym 100 mln zł dla inwestycji dotyczących wyłącznie budowy punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
2018-06-18
POPRAWIONY KODEKS. Bez obowiązku transmisji z lokali wyborczych
Sejm znowelizował Kodeks wyborczy. W efekcie unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) uchylono obowiązek transmisji z lokali wyborczych. Uproszczono także procedurę odwoławczą w sprawie podziału na okręgi wyborcze, poszerzono też katalog osób, które mogą być urzędnikami wyborczymi.
2018-06-14
GRANT Z RĄK WÓJTA. Gmina na cyberkursie. Wkład własny: 0 zł.
Piszecie, że wójt przy pomocy jednego maila może zdobyć 150 tys zł na sfinansowanie wiedzy komputerowej mieszkańców gminy, a jeżeli mu zostanie pieniędzy - na kupno sprzętu komputerowego. Nie piszecie natomiast nic o kosztach. Ile wynosi wkład własny gminy? Ile trzeba wydać, żeby dostać te 150 000?
AKTUALNOŚCI
Jestem z gminy kujawsko-pomorskiej. Przeczytałam, że obszar kraju podzielono na obszary konkursowe i że moja gmina może zwrócić się o grant na szkolenie cyfrowe do Fundacji Promocji Gmin Polskich. Czy to prawda? Czy sam fakt położenia w jakimś województwie upoważnia do złożenia wniosku?

Fundacja Promocji Gmin Polskich została wyłoniona w konkursie jako operator dla obszaru obejmującego województwa kujawsko-pomorskie i łódzkie. (w innych dwóch konkursach otrzymaliśmy tytuły operatorów dla województwa mazowieckiego oraz dla województw wielkopolskiego i zachodniopomorskiego).

Na pytanie czytelniczki odpowiadamy zgodnie z informacjami Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucji Pośredniczącej w PO PC:

Celem konkursu w ramach Działania 3.1 jest jest poprawa kompetencji cyfrowych społeczeństwa na tle średniej w Unii Europejskiej oraz zwiększenie wykorzystania usług e-administracji w Polsce.

Centrum PPC przypomina, że odsetek osób w wieku 25-74 lat, posiadających podstawowe lub ponadpodstawowe umiejętności cyfrowe w Polsce, jest niższy niż średnio w UE, a w przypadku grupy 45-64 lat niższy nawet o ponad 20 punktów procentowych.

W 2016r. 44% obywateli Polski posiadało podstawowe lub ponadpodstawowe umiejętności cyfrowe,
podczas gdy 56% nie miało żadnych lub prezentowało bardzo niskie kompetencje w tym
zakresie. Wskaźnik ten plasuje Polskę na 23. miejscu w UE.

Za Centrum Projektów Polska Cyfrowa publikujemy OGÓLNE ZAŁOŻENIA KONKURSU:

a. Planowana alokacja na konkurs wynosi 160 mln zł.

b. Maksymalny poziom dofinansowania projektu grantowego wynosi 99% (minimalny wkład własny operatora 1% kosztów kwalifikowanych).

c. Konkurs jest realizowany na terenie Polski, która została podzielona na 8 następujących obszarów konkursowych (grupy 1-3 województw):
1. mazowieckie
2. śląskie, opolskie
3. pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie
4. wielkopolskie, zachodniopomorskie
5. kujawsko-pomorskie, łódzkie
6. dolnośląskie, lubuskie
7. lubelskie, podkarpackie
8. małopolskie, świętokrzyskie
Konkurs obejmie 28 437 861 osób w wieku powyżej 25 lat, a przewidywana alokacja razem 160 mln. złotych. Poziom alokacji w poszczególnych obszarach jest proporcjonalny do liczby
mieszkańców.

d. Jeden wnioskodawca może realizować maksymalnie jeden projekt w obszarze
konkursowym; łączna liczba projektów jednego wnioskodawcy nie może przekroczyć
3.

e. Minimalna kwota dofinansowania projektu grantowego wynosi 10% alokacji na obszar
a maksymalna 50%.

f. Beneficjentem w konkursie (operatorem) mogą być organizacje pozarządowe,
jednostki samorządu terytorialnego (JST) oraz ich związki i stowarzyszenia oraz ich
partnerstwa.

g. Nie mniej niż 90% wydatków kwalifikowalnych projektu to koszty grantów udzielonych
przez operatora.

h. Dla celów szacowania wartości wskaźników, przyjmuje się, że koszt szkolenia jednej
osoby może wynosić maksymalnie 560 zł.

i. Minimalną liczbę przeszkolonych osób w wyniku udzielenia grantów przez jednego
operatora oblicza się wg wzoru:  Minimalna liczba przeszkolonych = wartość projektu 90% / 560

j. Grantobiorcą realizującym mikroprojekt może być gmina działająca samodzielnie lub
w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi.

k. Grantobiorca może wnioskować o grant w wysokości 15 000 – 150 000 zł. Szacowana
wartość grantu wynika z deklarowanej liczby osób do przeszkolenia pomnożonej przez
maksymalny koszt szkolenia jednej osoby, wynoszący 560 zł. Współczynnik ten będzie
również podstawą rozliczenia projektu, tj. w przypadku przeszkolenia przez grantobiorcę mniejszej liczby osób, oddaje on proporcjonalną do niej kwotę grantu.

l. Jedna gmina może starać się o jeden grant.

m. 80% grantów musi być udzielonych przez operatora w ciągu 4 miesięcy od podpisania
umowy.

n. Operator nie może wymagać od grantobiorców wnoszenia wkładu własnego.

o. W przypadku współpracy na poziomie grantobiorcy należy ściśle określić role i zadania
dla każdego z partnerów.

p. Operator przedstawia 2 scenariusze zajęć do oceny na etapie składania wniosku. Po podpisaniu umowy z operatorem, musi on uzupełnić scenariusze szkoleń w pozostałych obszarach tematycznych i przekazać je do akceptacji CPPC w ciągu dwóch miesięcy od podpisania umowy. Scenariusze będą publikowane na wybranej otwartej licencji wspólnej dla całego projektu grantowego oraz będą mogły być wykorzystywane przez wszystkich zainteresowanych bez żadnych ograniczeń
formalno-prawnych.

q. Operator i grantobiorca powinni przewidzieć pozyskanie zgody na kontaktowanie się MC z uczestnikami szkoleń realizowanych przez grantobiorców w celu realizacji testu końcowego.

r. Realizacja projektu powinna zakończyć się do końca 2 019 roku.

s. Grantobiorca może przeznaczyć maksymalnie 40% wartości grantu na wydatki
na zakup sprzętu zgodnie z Wytycznymi dla zakupu sprzętu w projekcie.

t. Grantobiorca przewidzi dalsze wykorzystanie zakupionego z grantu sprzętu w szkole,
ośrodku doskonalenia nauczycieli.

u. Operator i grantobiorca muszą zachować standard szkoleniowy: maksymalnie 12
osobowa grupa przypadająca na 1 prowadzącego.

2018-05-14