WIADOMOŚCI
2018-09-19
SUPERKURS! Wszystko o grantach na doskonalenie cyberkompetencji
Trwa konkurs grantowy, w ramach którego gminy mogą otrzymać - na doskonalenie kompetencji cyfrowych swoich mieszkańców - nawet  150 tys. zł bez żadnego wkładu własnego.

W związku z wciąż dostępną, znaczną pulą środków zapraszamy na spotkania informacyjne w Punktach Informacyjnych FE. Publikujemy terminarz i miejsca spotkań

2018-09-25
Serce do komputera. Dr Joanna Frączek-Broda uczy cybernetyki

Podręcznik ma pomóc Ci trafić do serc i głów kursantów – pisze do trenerów autorka scenariuszy szkoleń informatycznych dr.  Joanna Frączek- Broda.

Joanna Frączek – Broda jest doktorem nauk społecznych w dziedzinie bezpieczeństwa międzynarodowego, wykładowcą akademickim, przez wiele lat wykładała w wojskowym Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych. Przeszkoliła ponad 20 tysięcy osób. W pracy zawodowej skupia się na efektywnym zarządzaniu procesami decyzyjnymi i komunikacyjnymi.


Scenariusze napisane dla Fundacji Promocji Gmin Polskich przez dr Joannę Frączek Brodę zostały zaakceptowane przez Ministerstwo Cyfryzacji.

2018-07-03
KONKURSOWE ABC. Cel: poprawa kompetencji cyfrowych w Polsce
Prezentujemy listę pytań Czytelników i odpowiedzi ekspertów na temat konkursu grantowego w ramach Działania 3.1, którego celem jest poprawa kompetencji cyfrowych społeczeństwa na tle średniej w Unii Europejskiej oraz zwiększenie wykorzystania usług e-administracji w Polsce.
2018-07-03
GMINA NA SUPERKURSIE. 3.1 PO PC: Siedem tematów głównych
Kompetencje cyfrowe? Co macie konkretnie na myśli? Czego chcecie uczyć na waszych superkursach? Nasza Fundacja otrzymuje coraz więcej szczegółowych pytań od gmin zainteresowanych otrzymaniem grantu na szkolenia. Odpowiadając - w serii artykułów przedstawimy komplet siedmiu podstawowych tematów szkoleń.
2018-07-03
PO PC 3.1 W PREZENCIE? Jakie będą obowiązki gminy - grantobiorcy?
Piszecie, że prawdziwymi beneficjentami konkursu POPC 3.1 będą mieszkańcy gmin i że gminy nie poniosą w trakcie realizacji projektu żadnych dodatkowych kosztów. Jak to możliwe? Czy gminy, jako grantobiorcy nie będą miały żadnych obowiązków? Kto faktycznie zapłaci za cyfrowe szkolenie mieszkańców?
2018-06-18
JEST GRANT DO WZIĘCIA. Szczegóły naboru wniosków o dofinansowanie
W związku z naszymi publikacjami dotyczącymi możliwości uzyskania przez gminy grantów w wysokości 150 tys zł na szkolenia w dziedzinie kompetencji cyfrowych mieszkańców - bez żadnych kosztów własnych - otrzymujemy w Fundacji coraz więcej pytań o możliwość złożenia wniosku i o kryteria konkursowe.
2018-06-18
WIDOK Z GÓRY. Zapowiedź przeglądu instytucji administracji państwa
Będziemy musieli dokonać przeglądu administracji państwa, czy wszystkie instytucje są potrzebne – powiedział Szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Jacek Sasin podczas spotkania z mieszkańcami Starogardu Gdańskiego. Czy potrzebne nam jest tyle różnych poziomów władzy? - pytał Sasin.
2018-06-18
200 000 000 NA CZYSTO. NFOŚiGW wspiera gospodarkę odpadami
NFOŚiGW prowadzi nabór na dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu rozwoju gospodarki odpadami komunalnymi. Z unijnego Funduszu Spójności zarezerwowano 200 mln zł, w tym 100 mln zł dla inwestycji dotyczących wyłącznie budowy punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
2018-06-18
POPRAWIONY KODEKS. Bez obowiązku transmisji z lokali wyborczych
Sejm znowelizował Kodeks wyborczy. W efekcie unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) uchylono obowiązek transmisji z lokali wyborczych. Uproszczono także procedurę odwoławczą w sprawie podziału na okręgi wyborcze, poszerzono też katalog osób, które mogą być urzędnikami wyborczymi.
2018-06-14
GRANT Z RĄK WÓJTA. Gmina na cyberkursie. Wkład własny: 0 zł.
Piszecie, że wójt przy pomocy jednego maila może zdobyć 150 tys zł na sfinansowanie wiedzy komputerowej mieszkańców gminy, a jeżeli mu zostanie pieniędzy - na kupno sprzętu komputerowego. Nie piszecie natomiast nic o kosztach. Ile wynosi wkład własny gminy? Ile trzeba wydać, żeby dostać te 150 000?
AKTUALNOŚCI
Większość beneficjentów bardzo cieszy informacja o zdobyciu dofinansowania UE. Jednak to dopiero pierwszy etap, być może nawet ten łatwiejszy – uważa Beata Cywińska. Współpracująca z Fundacją Promocji Gmin Polskich ekspertka porównuje rozliczanie projektów UE do balansowania na krawędzi.
Według mec. Beaty Cywińskiej największym zaskoczeniem jest fakt, że zrealizowanie projektu i osiągnięcie założonych wskaźników (nawet na wyższym poziomie niż zapisano we wniosku o dofinansowanie) nie oznacza, że wszystkie wydatki poniesione w projekcie będą automatycznie uznane za kwalifikowalne.

Instytucja wdrażająca czy pośrednicząca będąca drugą stroną umowy o dofinansowane projektu dokonuje oceny kwalifikowalności wydatków w dwóch płaszczyznach: merytorycznej i formalnej, jeżeli chodzi o ocenę merytoryczną to wydatki będą niekwalifikowalne w przypadku niezrealizowania projektu tj. nieosiągnięcia wskaźników. Zastosowana zostanie w takim przypadku reguła proporcjonalności zmniejszająca kwotę dofinansowania proporcjonalnie do stopnia nieosiągnięcia wskaźników.

Prawniczka podkresla, że może dojść do sytuacji, w której wszystkie wydatki będą poniesione prawidłowo od strony formalnej, zgodnie z umową i wytycznymi, ale np. projekt nie zostanie zrealizowany w pełnym wymiarze rzeczowym, więc część wydatków zostanie uznana za niekwalifikowalne i beneficjent będzie musiał ją zwrócić.

Zdaniem mec. Cywińskiej, najwięcej problemów wiąże się z dopełnieniem wszystkich wymogów formalnych związanych z kwalifikowalnością.

"Te trudności spowodowane są m.in. rozproszeniem licznych obowiązków formalnych nałożonych na beneficjenta po wielu dokumentach, a także dużą liczbą formalnych ograniczeń" - tłumaczy ekspertka. Potwierdzeniem tego jest na przykład wzór umowy o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, która w jednym z pierwszych paragrafów nakłada obowiązek przestrzegania i stosowania kilku dokumentów.

Są to: "Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020", "Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020" oraz "Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020".

Według ekspertki najważniejszym dokumentem określającym warunki kwalifikowalności każdego wydatku są "Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (dalej: Wytyczne).

Należy przy tym pamiętać, że wytyczne podlegają zmianom i w okresie realizacji projektu może obowiązywać kilka wersji tego dokumentu. "Natomiast każdy beneficjent, realizując projekt, ma obowiązek stosować się do aktualnej wersji wytycznych, co wynika z umowy o dofinansowanie" – podkreśla Beata Cywińska.

Czytaj też:
PIENIĄDZE PRZYZNALI, ALE NIE DALI. Najcięższe przed nami
2018-01-03